Courses are conducted at:

Address: VSKC Rajkiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dakpathar, Uttarakhand-248125

Phone: 01360-222202

Email: gdcdakpathar@gmail.com